Všeobecné obchodní a dodací podmínky - inotec

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti inotec Barcode Security s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavíraných mezi společností inotec Barcode Security s.r.o., IČO: CZ28884191, se sídlem v Praze, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150985 jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“), a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou podnikateli podle ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) (dále jen „Kupující“). Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“.

§ 1. Oblast působnosti

 1. Odkáží-li Smluvní strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky navzájem nejsou v rozporu. Prodávající si v takovém případě v souladu s § 1751 odst. 2 OZ vyhrazuje právo do 10 pracovních dnů ode dne doručení přijetí nabídky nebo Potvrzení objednávky vyloučit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.

 2. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran se řídí kupní smlouvou uzavřenou podle § 2079 a násl. OZ, která se skládá z formuláře smlouvy, těchto Podmínek a případných dalších součástí uvedených v následující větě (dále společně jen „Kupní smlouva“). Změny a dodatky této Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Pro tyto účely Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 562 odst. 1 OZ. To platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. Všechna mezi námi a Kupujícím učiněná ujednání týkající se provádění této Kupní smlouvy jsou uvedena v této Kupní smlouvě a v těchto Podmínkách

§ 2. Uzavření smlouvy - nabídkové podklady

 1. Je-li možno objednávku Kupujícího považovat za návrh podle § 1731 OZ, může jej Prodávající přijmout do 2 týdnů, pokud v objednávce nebyla výslovně stanovena jiná lhůta pro přijetí.

 2. Pokud projevy vůle obou Smluvních stran nejsou zachyceny na stejné listině, dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím teprve písemným potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím (dále jen „Potvrzení objednávky“). Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 OZ v případě, že Kupující potvrdí nabídku prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou. Všechny naše nabídky jsou nezávazné, pokud z Potvrzení objednávky nevyplývá něco jiného. Pro tyto účely Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Náš návrh na uzavření Kupní smlouvy může být přijat jen ve lhůtě v něm uvedené. Vyhrazujeme si právo odvolat návrh ještě před uplynutím lhůty k jeho přijetí.

 3. Vyhrazujeme si vlastnická, autorská a jiná nehmotná majetková práva k vyobrazením, výkresům, frázím, tiskařským štočkům, výliskům a jiným podkladům a technickým dokumentům, pokud existují a nebyla účinně převedena na Kupujícího samostatnou smlouvou. To platí zejména pro takové písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich zpřístupněním třetím osobám je Kupující povinen vyžádat si náš předchozí písemný souhlas.

 4. Pokud z Potvrzení objednávky nevyplývá nic jiného, je Kupujícímu v rámci naší nabídky vyhrazena bližší specifikace zboží ohledně číselného okruhu, layoutu, uspořádání etikety, čárového kódu a použitých lepidel. Na základě objednávky Kupujícího v rámci Potvrzení objednávky před začátkem sériové výroby nejprve zhotovíme zkušební výtisky (Proofs) a ty zašleme Kupujícímu jako návrh k bližší specifikaci, aby je Kupující mohl otestovat s ohledem na konkrétní použitelnost. Kupující pak může v rámci bližší specifikace uplatnit požadavky na změnu nebo může schválit zkušební výtisky (Proofs) pro sériovou výrobu. Neuplatní-li Kupující žádný požadavek na změnu nebo výslovně neschválí zkušební výtisky ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne jejich doručení, považují se zaslané zkušební výtisky za schválené pro sériovou výrobu, pokud si Smluvní strany neujednají výslovně něco jiného.

§ 3. Ceny - Platební podmínky

 1. Není-li kupní cena v Kupní smlouvě výslovně uvedena, určí se podle ceny obsažené v nabídce Prodávajícího (dále jen „Kupní cena“). Jestliže nebylo ujednáno nic jiného, platí ceny uvedené v nabídkách Prodávajícího v euro při převzetí v sídle, příp. pobočce Prodávajícího.

 2. V našich cenách není zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty. Zákonná daň z přidané hodnoty se vykazuje ve faktuře zvlášť v zákonné výši ke dni vystavení faktury. V našich cenách nejsou zahrnuty případné náklady na dopravu a náklady na pojištění dopravy, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 3. Pokud dojde po uzavření Kupní smlouvy ke zvýšení nákladů z důvodu změny cen materiálů, vyhrazujeme si ve smyslu § 2154 OZ právo zvýšit kupní cenu o částku, která odpovídá zvýšeným materiálovým nákladům, a Kupující s tím předem souhlasí. Kupujícímu na vyžádání tuto změnu prokážeme. Ustanovení § 2156 OZ se nepoužije. Kupující akceptací těchto Podmínek na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 4. Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá nic jiného, je kupní cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury. Zaplacení Kupní ceny před uzavřením Kupní smlouvy nebo před splatností Kupní ceny neopravňuje Kupujícího k žádnému snížení Kupní ceny, ledaže by se Smluvní strany dohodly jinak.

 5. Ohledně následků prodlení Kupujícího s placením Kupní ceny platí zákonná ustanovení.

 6. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu Kupní ceny jen tehdy, jsou-li tyto pohledávky nesporné, pravomocně přisouzené nebo námi uznané.

 7. Uplatnění nároků z titulu vad zboží Kupujícím neopravňuje Kupujícího k zadržení Kupní ceny nebo její části, pokud to nebylo předem dohodnuto s Prodávajícím; § 2108 OZ se nepoužije.

§ 4. Dodací lhůta - odpovědnost

 1. Předpokladem pro počátek běhu sjednané dodací lhůty je objasnění všech technických otázek.

 2. Pokud je Kupující v prodlení s plněním některé z jeho povinností dle Kupní smlouvy, zejména s úhradou Kupní ceny, má Prodávající kromě zákonem upravených práv také právo odepřít své plnění až do úplného zaplacení Kupní ceny včetně případných úroků z prodlení. Z případného nedodržení původně sjednaných termínů Prodávajícím nevznikají Kupujícímu žádné nároky. Kupující v tomto případě není zejména oprávněn (i) odstoupit od smlouvy a (ii) požadovat případnou náhradu škody. Pokud se po uzavření smlouvy zjistí, že náš nárok na protiplnění je ohrožen z důvodu neschopnosti Kupujícího plnit, zejména podstatným zhoršením jeho majetkových poměrů, jsme oprávněni odepřít plnění nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Kupující obratem neposkytne protiplnění, záruku za protiplnění nebo neuhradí přiměřenou zálohu.

 3. Pokud se Kupující dostane do prodlení s převzetím nebo poruší jinou povinnost součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně našich případných vícenákladů.

 4. Pokud se Kupující dostane do prodlení s převzetím nebo poruší jinou povinnost součinnosti, přechází nebezpečí náhodného zničení nebo poškození předmětu koupě na Kupujícího v tom okamžiku, kdy se do prodlení s převzetím dostal.

 5. Pokud je Kupní smlouva považována za fixní smlouvu ve smyslu § 1980 OZ, má se za to, že druhá Smluvní strana má zájem i na opožděném splnění smlouvy, pokud v přiměřené lhůtě po vzniku prodlení neoznámí opak. Pokud ta Smluvní strana, u níž prodlení nenastalo, nemá zájem na splnění takové smlouvy, smlouva se od počátku ruší.

 6. Smluvní strany tímto výslovně vylučují povinnost Prodávajícího k náhradě jakékoliv škody nebo (i majetkové i nemajetkové) újmy vč. ušlého zisku vzniklé Kupujícímu v souvislosti s Kupní smlouvou. Bude-li mít Prodávající přesto povinnost k náhradě škody nebo újmy, není Prodávající povinen hradit Kupujícímu škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu Prodávající jako možný důsledek porušení svých povinností předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Prodávající znal. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nepředpokládají, že výše škody, která by Kupujícímu při porušení povinností Prodávajícího dle této Kupní smlouvy mohla vzniknout, překročí kupní cenu.

§ 5. Přechod rizik - pojištění dopravy

 1. Nebylo-li dohodnuto jinak, je sjednáno dodání EXW závod Prodávajícího, INCOTERMS 2010.

 2. Na přání Kupujícího lze dopravu dodávky pojistit. Náklady s tímto pojištěním spojené nese Kupující.

§ 6. Odpovědnost za vady

 1. Neprohlédl-li Kupující zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody nebo nezajisti-li provedení prohlídky, může uplatnit nároky z vad touto prohlídkou zjistitelných jen tehdy, jestliže prokáže, že tyto vady zboží mělo již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Později vzniklá vada, bez ohledu na to, zda ji způsobil Prodávající či nikoli, odpovědnost za vady nezaloží. Stejně tak odpovědnost za vady nevzniká v případě, že vada vznikla v důsledku postupu Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů od Kupujícího či v návaznosti na vyhotovení Proofs, které Kupující odsouhlasil, nebo se považují za jím odsouhlasené. Kupující se akceptací těchto Podmínek v tomto ohledu výslovně vzdává svého práva z vadného plnění.

 2. Práva Kupujícího z vad zboží zanikají, jestliže Kupující neoznámí Prodávajícímu povahu těchto vad v přiměřené době poté, kdy je zjistil nebo je měl zjistit, nejpozději však do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy mohl a měl zjevnou vadu zjistit.

 3. Má-li zboží vadu, jsme oprávněni zvolit v rámci nároku Kupujícího na odstranění vady mezi odstraněním vad opravou zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo dodáním náhradního zboží.

 4. Nelze-li vady odstranit, může si Kupující zvolit, zda od smlouvy odstoupí nebo bude požadovat slevu z Kupní ceny. Na tuto Kupní smlouvu se nevztahují ustanovení § 2106 a § 2107 OZ.

 5. Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího, se považují zejména následující překážky, a to i v případě, že byly již v okamžiku uzavření Kupní smlouvy předvídatelné:

 • přerušení provozu Prodávajícího z takového důvodu, který se nachází mimo sféru vlivu Prodávajícího;

 • přerušení nebo omezení subdodávek Prodávajícího;

 • stávka zaměstnanců Prodávajícího;

 • nedostatek materiálu a/nebo pohonných hmot;

 • mobilizace nebo vyhlášení válečného stavu;

 • vypuknutí občanské války.

§ 7. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere tímto na vědomí, že Prodávající bude ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), zpracovávat osobní data, které Kupující sdělil Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (dále jen „Osobní údaje“). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající bude v této souvislosti zejména zpracovávat Osobní údaje za účelem uplatnění veškerých nároků Prodávajícího z Kupní smlouvy a za účelem zpracovávání dokladů Prodávajícího.

 2. Akceptací těchto Podmínek uděluje Kupující svůj výslovný souhlas, aby Prodávající zpracovával Osobní údaje za účelem zasílání reklamních sdělení Kupujícímu a aby Osobní údaje byly ve stejném rozsahu, jak je uveden v tomto Ochrana osobních údajů, za stejným účelem a na stejné období jako Prodávajícímu zpřístupněny jakýmkoliv osobám tvořícím s Prodávajícím koncern. Dále ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, uděluje Kupující Prodávajícímu předchozí souhlas k užití ním poskytnuté e-mailové adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

 3. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn Osobní údaje zpracovávat podle odst. Akceptací těchto Podmínek uděluje Kupující svůj výslovný souhlas, aby Prodávající zpracovával Osobní údaje za účelem zasílání reklamních sdělení Kupujícímu a aby Osobní údaje byly ve stejném rozsahu, jak je uveden v tomto Ochrana osobních údajů, za stejným účelem a na stejné období jako Prodávajícímu zpřístupněny jakýmkoliv osobám tvořícím s Prodávajícím koncern. Dále ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, uděluje Kupující Prodávajícímu předchozí souhlas k užití ním poskytnuté e-mailové adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky. Ochrana osobních údajů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn tyto údaje zpracovávat po celou dobu trvání Kupní smlouvy a pět let ode dne zániku posledního závazku z Kupní smlouvy. Kupující dále souhlasí s tím, že Prodávající je při zpracovávání Osobních údajů oprávněn zasílat Osobní údaje Kupujícího všem subjektům uvedeným v tomto Ochrana osobních údajů, a to i v elektronické formě. Odvolá-li Kupující svůj souhlas se zpracováváním Osobních údajů, je Prodávající oprávněn informovat o odvolání tohoto souhlasu všechny subjekty uvedené v tomtoOchrana osobních údajů.

 4. Kupující bere tímto na vědomí, že poskytování jeho Osobních údajů je dobrovolné, má kdykoliv právo na přístup ke svým Osobním údajům, a právo na opravu svých Osobních údajů, a svůj souhlas ke zpracování Osobních údajů může kdykoliv odvolat.

 5. Pokud Kupující zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil.

§ 8. Příslušnost soudu - použitelné právo – závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany sjednávají příslušnost soudů České republiky, a dále ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, místní příslušnost soudu určenou podle sídla Prodávajícího zapsaného v obchodním rejstříku. Jsme však oprávněni žalovat Kupujícího i u jeho obecného soudu.

 2. Tato Kupní smlouva se řídí právem České republiky. Platnost Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

 3. Platnost a/nebo účinnost této Kupní smlouvy a/nebo těchto Podmínek není dotčena neplatností a/nebo neúčinností jednotlivých ustanovení této Kupní smlouvy a/nebo těchto Podmínek. Neplatné a/nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným a přípustným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu vyňatého ustanovení. K těmto Podmínkám a Kupní smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání, s výjimkou cenové doložky upravené v těchto Podmínkách. Případný překlad těchto Podmínek do německého jazyka má pouze informativní význam, rozhodující je vždy české znění těchto Podmínek.

 4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit doručením jejich nového znění Kupujícímu na adresu uvedenou v Kupní smlouvě. Změny Podmínek se mohou týkat zejména způsobu uzavírání smlouvy, oblasti platebních a dodacích podmínek, odpovědnosti za vady a Kupní ceny. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti 15. dnem ode dne doručení Kupujícímu, nebude-li uvedeno jinak. Nebude-li Kupující s novým zněním Podmínek souhlasit, je oprávněn Kupní smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení s výpovědní dobou 1 měsíce ode dne doručení výpovědi.

 5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ vylučují aplikaci obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, jakož i v odvětví týkajícím se předmětu Kupní smlouvy v rozsahu, ve kterém jsou takové zvyklosti v rozporu s obsahem Podmínek a/nebo Kupní smlouvy.

 6. Smluvní strany dále vylučují v rozsahu maximálně přípustném aplikaci následujících ustanovení OZ na smluvní vztah Smluvních stran založený Kupní smlouvou: § 557, § 1757 odst. 2, § 1793 až 1795, § 1799 a § 1800 a § 1805 odst. 2 OZ.

 7. Kupující prohlašuje, že jsi přečetl tyto Podmínky, porozuměl jim a souhlasí s jejich obsahem, na důkaz čeho níže připojuje svůj podpis.

Aktuálně

inotec Česká republika, Skladová logistika

inotec rozšiřuje svou produktovou řadu o inotag RFID řešení

31.01.2013

Značka inotec je velmi dobře známa jako inovativní...

[more]
Skladová logistika

12.listopadu 2012 … 25 km severně od Prahy … 10°C … zamračeno

10.12.2012

Nově vybudovaný sklad je právě dokončen … všichni...

[more]