Skip to the navigation Skip to the content

1. Ochrana údajů v kostce

Obecné informace

Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souladu a v rámci právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v Německu, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a všech dalších platných předpisů o ochraně osobních údajů.

V následujícím textu vás informujeme o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek. Tyto informace jsou vám kdykoli k dispozici na našich webových stránkách.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci fyzické osoby (subjektu údajů), např. jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele.

Tyto informace používají definice nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), které jsou uvedeny zejména v čl. 4 GDPR.

Shromažďování údajů na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v části "Informace o správci" těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Když navštívíte tyto webové stránky, může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu se používají především tzv. analytické programy.

 

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech poskytovatele. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následujícího hostitele:

NetzWerkstatt GmbH & Co. KG

An der Schiffbrücke 2

24768 Rendsburg

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

 

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je

 

inotec Barcode Security GmbH

Havelstr. 1- 3

24539 Neumünster

Telefon: 04321-8709-0

E-mail: info@inotec.de

 

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

 

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Regina Stoiber GmbH

Jasmin Muhmenthaler-Sturm

Unterer Sand 9

94209 Regen

Telefon: 09921 9062720

E-mail: info[at]datenbeschuetzerin.de

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

 

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

 

Šifrování SSL a TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoli. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás za tímto účelem kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci naší zákonné oznamovací povinnosti za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

 

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Souhlas s Cookiebotem

Naše webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot").

Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot za účelem získání vašeho souhlasu a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Společnost Cookiebot poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby mohla přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se ukládají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud účel uložení údajů nezanikne. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

[Translate to Czech:]

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas dotazu na server
  • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Analytické nástroje a reklama

Zabezpečení dat

Při návštěvě našich webových stránek a k ochraně přenosu obsahu používáme šifrování SSL nebo TLS. To poznáte podle toho, že se ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče zobrazí symbol klíče nebo zámku, který prohlížeč zobrazuje v případě připojení SSL.

 

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Remarketing Google

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našich webových stránkách (např. kliknutí na určité produkty), aby vás mohl zařadit do určitých reklamních cílových skupin a následně vám zobrazit vhodná reklamní sdělení při návštěvě dalších online nabídek (remarketing nebo retargeting).

Reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí remarketingu Google mohou být navíc propojeny s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se vám mohou na základě zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, můžete vznést námitku proti personalizované reklamě kliknutím na následující odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání remarketingu Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

Tvorba cílové skupiny s porovnáváním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné službu Google Remarketing customer matching. Zde předáváme společnosti Google určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači) vhodná reklamní sdělení.

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo klikáno jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Používání sledování konverzí Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Tyto webové stránky využívají funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

Služba DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v celé reklamní síti Google. Reklamy mohou být s pomocí DoubleClick cíleny na zájmy příslušného diváka. Naše reklamy se mohou zobrazovat například ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech propojených s DoubleClick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat reklamu založenou na zájmech, musí být společnost DoubleClick schopna rozpoznat příslušného diváka a přiřadit mu navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatele. Za tímto účelem používá DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Shromážděné informace jsou shrnuty do pseudonymního profilu uživatele za účelem zobrazení zájmově orientované reklamy příslušnému uživateli.

Služba Google DoubleClick se používá v zájmu cílených reklamních opatření. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech: policies.google.com/technologies/ads a adssettings.google.com/authenticated.

 

Facebook Pixel a Faceobok Custom Audience

Tato webová stránka používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka společnosti Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Použití pixelů Facebooku se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody odpovídáme za poskytnutí informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Další informace o ochraně soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů na Facebooku: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také deaktivovat v nastavení reklam na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. Abyste to mohli provést, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Translated with DeepL.com (free version)

 

Facebook Signal

Používáme Facebook Signal. Když navštívíte naše webové stránky, Facebook mimo jiné zaznamenává vaši polohu, historii vyhledávání, historii Facebooku a demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být pomocí služby Facebook Signal použity pro personalizovanou reklamu. Pokud máte účet na Facebooku, jsou údaje o návštěvnících ze služby Facebook Signal propojeny s vaším účtem na Facebooku a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Tyto údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

 

 

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, help.instagram.com/519522125107875 a de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o nakládání s osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá LinkedIn Insight Tag. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat prostřednictvím služby LinkedIn Insight Tag

Pomocí LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na síti LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. úroveň kariéry, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Pomocí LinkedIn Insight Tags můžeme také měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedou nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverzí lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargetingu, kterou můžeme využít k zobrazení cílené reklamy návštěvníkům našich webových stránek mimo webové stránky, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou použity k dosažení členů LinkedIn napříč zařízeními) hashovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech společností LinkedIn odstraněny. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak smazány do 180 dnů.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. Osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek bude LinkedIn ukládat na svých serverech v USA a používat je pro vlastní reklamní účely. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Právní základ

Používání služby LinkedIn Insight je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: www.linkedin.com/legal/l/dpa a www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti použití značky LinkedIn Insight

Námitku proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě společnosti LinkedIn můžete vznést na tomto odkazu: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové sítě LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost LinkedIn propojila údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

LinkedIn Ads

Tento web používá LinkedIn Ads k integraci inzerátů. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Soubory cookie a další technologie nám umožňují analyzovat používání webových stránek a následně vyhodnocovat informace o vaší návštěvě našich stránek. Tyto údaje od vás jsou předávány poskytovateli a používány pouze pro účely analýzy našich stránek.

Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Dobu uložení vašich údajů určuje poskytovatel.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti LinkedIn naleznete na adrese: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

6. Newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb zasílání newsletteru.

 

CleverReach

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu CleverReach. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo (dále jen "CleverReach"). CleverReach je služba, kterou lze využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo Irsku.

Naše newslettery zasílané pomocí služby CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletterů. Mimo jiné můžeme analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu s newsletterem a jak často bylo na který odkaz v newsletteru kliknuto. Pomocí sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru došlo k předem definované akci (např. nákupu produktu na těchto webových stránkách). Další informace o analýze dat pomocí newsletterů CleverReach naleznete na adrese: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Pokud si nepřejete, aby společnost CleverReach analyzovala vaše údaje, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb pro zasílání newsletteru uchovávány až do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černé listině, pokud je to nutné k zabránění budoucího zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen režimem rozšířené ochrany údajů. YouTube například navazuje spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda se na video díváte.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení pokusům o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

Využití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: policies.google.com/privacy.

 

 

Google Translate

Pro zpřístupnění našich webových stránek v jiných jazycích používáme překladač Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.

 Z důvodu ochrany osobních údajů je překladač Google ve výchozím nastavení deaktivován. Překladač Google se aktivuje pouze tehdy, když aktivně vyberete jiný jazyk. Údaje jsou pak předávány společnosti Google. Kromě adresy URL navštívené stránky je přenášena také vaše IP adresa. Na shromažďované údaje a operace zpracování dat nemáme žádný vliv. Rozsah shromažďování údajů, účely a dobu uložení určuje společnost Google.

Informace o tom, jak Google nakládá s vašimi údaji, najdete přímo u společnosti Google:

www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.

 

LeadInfo

Tyto webové stránky používají LeadInfo ke shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace na základě oprávněných zájmů provozovatele webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Poskytovatelem služby LeadInfo je společnost Leadinfo / Team.Blue Gmbh, Bunsenstr. 19, 40215 Düsseldorf.

K tomuto účelu se používá kód založený na javascriptu, který shromažďuje údaje týkající se společnosti a odpovídajícím způsobem je používá. Údaje shromážděné touto technologií jsou šifrovány pomocí nevratné jednosměrné funkce (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

Údaje uložené v rámci LeadInfo jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna kliknutím na tento odkaz www.leadinfo.com/de/opt-out-de/, abyste zabránili společnosti LeadInfo v budoucnu shromažďovat údaje na těchto webových stránkách. Na vašem zařízení bude uložen soubor cookie pro odmítnutí této webové stránky. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

Další informace o ochraně údajů společnosti LeadInfo naleznete na adrese: www.leadinfo.com/de/datenschutz/.

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

[Translate to Czech:] Userlike mit erweitertem Datenschutz-Modus

[Translate to Czech:]

Zur Bearbeitung von Nutzeranfragen über unsere Support-Kanäle oder über Live-Chat-Systeme verwenden wir Userlike (nachfolgend „Userlike“). Anbieter ist die Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln.

Nachrichten, die Sie an uns senden können im Userlike-Ticketsystem gespeichert oder im Live-Chat von unseren Mitarbeitern beantwortet werden. Wenn Sie über Userlike mit uns kommunizieren, speichern wir und Userlike u. a. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, sofern Sie diese angegeben haben und Ihre Chatverläufe. Diese Daten werden in einem Profil zusammengefasst.

Die an uns gerichteten Nachrichten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Die Verwendung von Userlike erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst schnellen, zuverlässigen und effizienten Bearbeitung Ihrer Anfragen. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Userlike: www.userlike.com/de/data-privacy und

https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Auftragsverarbeitung
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

 

8. Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat službu nebo aby bylo možné uživateli vystavit účet.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

9. Audio a videokonference

Zpracování dat

Ke komunikaci se zákazníky používáme mimo jiné nástroje pro online konference. Jednotlivé nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují veškeré údaje, které poskytnete/zadáte za účelem použití těchto nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje rovněž zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další "kontextové informace" v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a typ připojení.

Pokud je v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo jinak poskytován obsah, je tento obsah rovněž uložen na serverech poskytovatele nástroje. Mezi takový obsah patří zejména nahrávky z cloudu, chatové/vteřinové zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.

Upozorňujeme, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů používaných nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Dále používání nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou dané nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé konferenčních nástrojů pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte přímo na provozovatele konferenčních nástrojů.

Používané konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Microsoft Teams

Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

10. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat u nás žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pohovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný vznik smlouvy) a - pokud jste k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete nabídku zaměstnání nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Naše přítomnost na sociálních sítích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, jsou uvedeny níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter apod. mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních sítích vyvolává četné operace zpracování relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována reklama založená na zájmech v rámci příslušné přítomnosti na sociálních médiích i mimo ně. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může být reklama založená na zájmech zobrazována na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další operace zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Cílem naší přítomnosti na sociálních sítích je zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Správce a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. Svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete uplatnit jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. Facebooku).

Upozorňujeme, že i přes společnou odpovědnost s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na postupy zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného provozovatele.

Doba skladování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím sociálních médií budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě v detailu

Facebook

 

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Dodatek správce). Tato dohoda určuje, za které operace zpracování údajů jsme při návštěvě naší stránky na Facebooku odpovědní my nebo společnost Facebook. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy si můžete přizpůsobit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: www.facebook.com/settings.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

 

XING

Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na síti LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud si přejete reklamní soubory cookie LinkedIn deaktivovat, použijte následující odkaz www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: www.linkedin.com/legal/l/dpa a www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: policies.google.com/privacy.